Privacyverklaring

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naam: Aniek van Hoef, eigenaresse van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle

Adres: Merefeltstraat 1, 6004 XE te Weert

Telefoonnummer: +31 622119824

Aniek van Hoef is de Functionaris Gegevensbescherming van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle

Zij is te bereiken via info@feelgoodweert.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Deze bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt in de salon tijdens een intake voor een behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras, als vertrekpunt van een acne, elektrisch onharen of huidoneffenheden worden foto’s van de voorkant en zijgezicht gemaakt. Einde van de kuur nogmaals om de vorderingen te zien en naast elkaar kunnen worden gelegd.

– gezondheid als vertrekpunt van een acne, elektrisch onharen of huidoneffenheden worden foto’s van de voorkant en zijgezicht gemaakt. Einde van de kuur nogmaals om de vorderingen te zien en naast elkaar kunnen worden gelegd.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feelgoodweert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Genetische gegevens, bij intake acne, elektrisch onharen of huidoneffenheden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Bij acne, elektrisch ontharen of huidoneffenheden betreffende de intake: de persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Bij een nieuwe klant bewaren wij uw gegevens tot twee jaar na de laatste behandeling bij Feel Good! beauty, wellness & lifestyle.

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@feelgoodweert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen

Feel Good! beauty, wellness & lifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@feelgoodweert.nl. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle heeft de volgende maatregel genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.