Algemene gegevens

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Feel Good! beauty, wellness & lifestyle en een client waarop Feel Good! beauty, wellness & lifestyle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Feel Good! beauty, wellness & lifestyle melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Feel Good! beauty, wellness & lifestyle 50% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 3. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, mag Feel Good! beauty, wellness & lifestyle het gehele honorarium van de behandeling + administratie berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Feel Good! beauty, wellness & lifestyle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 5. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Feel Good! beauty, wellness & lifestylede afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.
 6. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur =1 werkdag voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
 8. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betalingen

 1. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en zichtbaar in de salon. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijden of zo lang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
 5. Als de betaling niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Feel Good! beauty, wellness & lifestyle aangegeven bankrekeningnummer. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Feel Good! beauty, wellness & lifestylealle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

6. Aansprakelijkheid

 1. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle zelf.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle.
 2. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Feel Good! beauty, wellness & lifestyle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Feel Good! beauty, wellness & lifestyle het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Feel Good! beauty, wellness & lifestyle en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

8. Garantie

 1. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle.
 3. De schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of Diefstal

 1. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Feel Good! beauty, wellness & lifestyle meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Feel Good! beauty, wellness & lifestyle wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Feel Good! beauty, wellness & lifestyle en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Feel Good! beauty, wellness & lifestyle (www.feelgoodweert.nl)en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13 Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.